Why ads on spokensanskrit.org?
04.06.2020-07:02;18.206.187.81;3;AcaraNa;20;yes


आचरण n. AcaraNa character
आचरण n. AcaraNa conduct
आचरण n. AcaraNa comportment
आचरण n. AcaraNa manners
आचरण n. AcaraNa behaving
आचरण n. AcaraNa behaviour
आचरण n. AcaraNa activity
आचरण-प्रकार m. AcaraNa-prakAra behaviour pattern
आचरण n. AcaraNa cart
अचरण n. acaraNa improper conduct
आचरण n. AcaraNa doing
आचरण n. AcaraNa carriage
आचरण n. AcaraNa approaching
आचरण n. AcaraNa following
आचरण n. AcaraNa performing
आचरण n. AcaraNa arrival
आचरण n. AcaraNa observing
आचरण n. AcaraNa practising
आचरण n. AcaraNa undertaking
आचरण n. AcaraNa processing (theme)