Why ads on spokensanskrit.org?


आतपवारण n. AtapavAraNa parasol
आतपवारण n. AtapavAraNa heat-protector