Why ads on spokensanskrit.org?


आयव्ययक n. Ayavyayaka budget
आयव्ययक विभाग m. Ayavyayaka vibhAga budget department
आयव्ययक आवण्टन n. Ayavyayaka AvaNTana budget allotment
आयव्ययक प्रक्रिया f. Ayavyayaka prakriyA budget procedure
आयव्ययक अधिकारिन् m. Ayavyayaka adhikArin budget officer
आयव्ययक-सन्तुलन n. Ayavyayaka-santulana balance the budget
सङ्क्षिप्त आयव्ययक n. saGkSipta Ayavyayaka abstract budget
आयव्ययक प्रवधान n. Ayavyayaka pravadhAna budget provision