HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
काष्ठा f. kASThA aim
लक्ष्य n. lakSya aim
दिष्ट n. diSTa aim
साध्य n. sAdhya aim [Math.]
चेतति verb 1 cetati { cit } aim
अभिसन्दधाति verb 3 abhisandadhAti { abhi- saM- dhA } aim at
चिकित्सति verb desid. cikitsati { cit } aim at
तात्पर्य adj. tAtparya aimed at
किमर्थ adj. kimartha having what aim?
दूरे अर्थ adj. dUre artha whose aim is far off
लक्ष्यी करोति verb lakSyI karoti { lakSyIkR } make an aim or object
लक्षी करोति verb lakSI karoti { lakSIkR } aim or point or look at
लक्षी कुरुते verb lakSI kurute { lakSIkR } aim or point or look at
विलक्षयति / -ते verb vilakSayati / -te lose sight of one's aim
लक्ष्यी भवति verb lakSyI bhavati { lakSyIbhU } become an aim or object
सद्यो अर्थ adj. sadyo artha quickly attaining one's aim
कदर्थ adj. kadartha having what purpose or aim?
लक्षी भवति verb lakSI bhavati { lakSIbhU } become a mark or aim or object
उपेय adj. upeya aim
वयुन adj. vayuna aim
लक्षणा f. lakSaNA aim
वयुना f. vayunA aim
अर्थ m. artha aim
संश्रय m. saMzraya aim
अभिप्राय m. abhiprAya aim
बाण m. bANa aim
दृष्टिगुण m. dRSTiguNa aim
निश्चय m. nizcaya aim
लक्ष m. lakSa aim
निकाय m. nikAya aim
अभिप्राय m. abhiprAya aim
निश्चय m. nizcaya aim
उपाधि m. upAdhi aim
समवसरण n. samavasaraNa aim
शरव्यक n. zaravyaka aim
कृत n. kRta aim
अग्र n. agra aim
तात्पर्य n. tAtparya aim
कार्य n. kArya aim
चित्त n. citta aim
चिह्न n. cihna aim
लक्षण n. lakSaNa aim
कार्यवस्तु n. kAryavastu aim
इङ्गित n. iGgita aim
प्रयोजन n. prayojana aim
शरव्य n. zaravya aim
अग्रे n. agre aim
परियच्छति verb pariyacchati { pariyam } aim
प्रतिदधाति verb pratidadhAti { pratidhA } aim
प्रतिधत्ते verb pratidhatte { pratidhA } aim
अन्विच्छति verb 1 anvicchati { anviS } aim
लक्षयति verb 10 lakSayati { lakS } aim [an arrow at any object]
लक्षयते verb 10 lakSayate { lakS } aim [an arrow at any object]
रोपित adj. ropita aimed
समायोग m. samAyoga aiming
समभिसन्दधाति verb samabhisandadhAti { samabhisaMdhA } aim at
उपसन्दधाति verb upasandadhAti { upasaMdhA } aim at
अनुसन्दधाति verb anusandadhAti { anusaMdhA } aim at
सम्मुखयति verb sammukhayati { sammukhaya } aim at
ईहति verb Ihati { Ih } aim at
विकाङ्क्षति verb vikAGkSati { vikAGkS } aim at
समभिसन्धत्ते verb samabhisandhatte { samabhisaMdhA } aim at
उपसन्धत्ते verb upasandhatte { upasaMdhA } aim at
अनुसन्दधात्ते verb anusandadhAtte { anusaMdhA } aim at
उद्दिशते verb uddizate { uddiz } aim at
अभिसंदधाति verb abhisaMdadhAti { abhisaMdhA } aim at
सन्दधाति verb sandadhAti { saMdhA } aim at
आदिशति verb Adizati { Adiz } aim at
उद्दिशति verb uddizati { uddiz } aim at
सन्धत्ते verb sandhatte { saMdhA } aim at
आदिदेष्टि verb AdideSTi { Adiz } aim at
अधि करोति verb adhi karoti aim at
समीक्षते verb samIkSate { samIkS } aim at
ईहते verb Ihate { Ih } aim at
विकाङ्क्षते verb vikAGkSate { vikAGkS } aim at
विकाङ्क्षति verb 1 vikAGkSati { vi- kAGkS } aim at
अन्विषिच्छति verb 1 anviSicchati { anviS } aim at
चेतति verb 1 cetati { cit } aim at
मृगयते verb 10 mRgayate { mRg } aim at
मृग्यति verb 10 mRgyati { mRg } aim at
अभिप्रैति verb 2 abhipraiti { abhipre } aim at
उद्दिशति verb 6 uddizati { ud- diz } aim at
वनति verb 8 vanati { van } aim at
वनोति verb 8 vanoti { van } aim at
वनुते verb 8 vanute { van } aim at
योजयति verb caus. yojayati { yuj } aim at
सङ्कल्पयति verb caus. saGkalpayati { saMklRp } aim at
आदेशयति verb caus. Adezayati { Adiz } aim at
प्रयोजयति verb caus. prayojayati { prayuj } aim at
प्रयोजयति verb caus. prayojayati { pra- yuj } aim at
नमयति verb caus. namayati { nam } aim at
सङ्कल्पयते verb caus. saGkalpayate { saMklRp } aim at
निरुद्देश्य adj. niruddezya aimless
लक्ष्यहीन adj. lakSyahIna aimless
अप्रयोजक adj. aprayojaka aimless
अकुध्र्यञ्च् ind. akudhryaJc aimless
दुर्लक्ष्य n. durlakSya bad aim
सल्लक्ष्य sallakSya good aim
लक्षित adj. lakSita aimed at
अभिसन्धिपूर्व adj. abhisandhipUrva aimed at
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English