HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
show max.100 search results     show all
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
काष्ठा f. kASThA aim
साध्य n. sAdhya aim [Math.]
लक्ष्य n. lakSya aim
दिष्ट n. diSTa aim
चेतति verb 1 cetati { cit } aim
अभिसन्दधाति verb 3 abhisandadhAti { abhi- saM- dhA } aim at
चिकित्सति verb desid. cikitsati { cit } aim at
तात्पर्य adj. tAtparya aimed at
किमर्थ adj. kimartha having what aim?
दूरे अर्थ adj. dUre artha whose aim is far off
लक्ष्यी करोति verb lakSyI karoti { lakSyIkR } make an aim or object
लक्षी करोति verb lakSI karoti { lakSIkR } aim or point or look at
लक्षी कुरुते verb lakSI kurute { lakSIkR } aim or point or look at
लक्ष्यी भवति verb lakSyI bhavati { lakSyIbhU } become an aim or object
विलक्षयति / -ते verb vilakSayati / -te lose sight of one's aim
कदर्थ adj. kadartha having what purpose or aim?
सद्यो अर्थ adj. sadyo artha quickly attaining one's aim
लक्षी भवति verb lakSI bhavati { lakSIbhU } become a mark or aim or object
उपेय adj. upeya aim
वयुन adj. vayuna aim
वयुना f. vayunA aim
लक्षणा f. lakSaNA aim
निश्चय m. nizcaya aim
निकाय m. nikAya aim
लक्ष m. lakSa aim
अभिप्राय m. abhiprAya aim
उपाधि m. upAdhi aim
अर्थ m. artha aim
अभिप्राय m. abhiprAya aim
संश्रय m. saMzraya aim
दृष्टिगुण m. dRSTiguNa aim
निश्चय m. nizcaya aim
बाण m. bANa aim
इङ्गित n. iGgita aim
प्रयोजन n. prayojana aim
अग्रे n. agre aim
शरव्य n. zaravya aim
कृत n. kRta aim
अग्र n. agra aim
समवसरण n. samavasaraNa aim
शरव्यक n. zaravyaka aim
तात्पर्य n. tAtparya aim
कार्य n. kArya aim
चित्त n. citta aim
चिह्न n. cihna aim
कार्यवस्तु n. kAryavastu aim
लक्षण n. lakSaNa aim
परियच्छति verb pariyacchati { pariyam } aim
प्रतिदधाति verb pratidadhAti { pratidhA } aim
प्रतिधत्ते verb pratidhatte { pratidhA } aim
अन्विच्छति verb 1 anvicchati { anviS } aim
लक्षयते verb 10 lakSayate { lakS } aim [an arrow at any object]
लक्षयति verb 10 lakSayati { lakS } aim [an arrow at any object]
रोपित adj. ropita aimed
समायोग m. samAyoga aiming
उद्दिशति verb uddizati { uddiz } aim at
समीक्षते verb samIkSate { samIkS } aim at
विकाङ्क्षते verb vikAGkSate { vikAGkS } aim at
समभिसन्दधाति verb samabhisandadhAti { samabhisaMdhA } aim at
आदिदेष्टि verb AdideSTi { Adiz } aim at
सम्मुखयति verb sammukhayati { sammukhaya } aim at
अधि करोति verb adhi karoti aim at
विकाङ्क्षति verb vikAGkSati { vikAGkS } aim at
ईहते verb Ihate { Ih } aim at
समभिसन्धत्ते verb samabhisandhatte { samabhisaMdhA } aim at
उपसन्दधाति verb upasandadhAti { upasaMdhA } aim at
अनुसन्दधाति verb anusandadhAti { anusaMdhA } aim at
ईहति verb Ihati { Ih } aim at
सन्दधाति verb sandadhAti { saMdhA } aim at
उपसन्धत्ते verb upasandhatte { upasaMdhA } aim at
अनुसन्दधात्ते verb anusandadhAtte { anusaMdhA } aim at
उद्दिशते verb uddizate { uddiz } aim at
अभिसंदधाति verb abhisaMdadhAti { abhisaMdhA } aim at
सन्धत्ते verb sandhatte { saMdhA } aim at
आदिशति verb Adizati { Adiz } aim at
चेतति verb 1 cetati { cit } aim at
विकाङ्क्षति verb 1 vikAGkSati { vi- kAGkS } aim at
अन्विषिच्छति verb 1 anviSicchati { anviS } aim at
मृगयते verb 10 mRgayate { mRg } aim at
मृग्यति verb 10 mRgyati { mRg } aim at
अभिप्रैति verb 2 abhipraiti { abhipre } aim at
उद्दिशति verb 6 uddizati { ud- diz } aim at
वनति verb 8 vanati { van } aim at
वनोति verb 8 vanoti { van } aim at
वनुते verb 8 vanute { van } aim at
सङ्कल्पयते verb caus. saGkalpayate { saMklRp } aim at
योजयति verb caus. yojayati { yuj } aim at
सङ्कल्पयति verb caus. saGkalpayati { saMklRp } aim at
प्रयोजयति verb caus. prayojayati { prayuj } aim at
प्रयोजयति verb caus. prayojayati { pra- yuj } aim at
आदेशयति verb caus. Adezayati { Adiz } aim at
नमयति verb caus. namayati { nam } aim at
निरुद्देश्य adj. niruddezya aimless
लक्ष्यहीन adj. lakSyahIna aimless
अप्रयोजक adj. aprayojaka aimless
अकुध्र्यञ्च् ind. akudhryaJc aimless
दुर्लक्ष्य n. durlakSya bad aim
सल्लक्ष्य sallakSya good aim
लक्षीकृत adj. lakSIkRta aimed at
सम्मुखी adj. sammukhI aimed at
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English