HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
भस्मवर्ण adj. bhasmavarNa ashen
भस्मन् n. bhasman ashes
पतद्ग्राह m. patadgrAha ashcan
भस्मालाबुक n. bhasmAlAbuka ashtray
विभूति m. vibhUti holy ash
भस्मकूट m. bhasmakUTa ash heap
अस्थि - भस्म n. asthi - bhasma bone ash
पाण्दु adj. pANdu ash-faced
पाण्दु adj. pANdu ash-faced
पाण्दु adj. pANdu ash-faced
कालभस्म m. kAlabhasma black ash
जिह्रेति verb 3 jihreti { hrI } be ashamed
ह्रेपयति verb caus. hrepayati { hrI } make ashamed
अहम् अद्य अशोक वसतिगृहे अस्मि. sent. aham adya azoka vasatigRhe asmi. Now I am at Ashoka lodge.
भास्मन adj. bhAsmana ashy
रक्षा f. rakSA ashes
भूति f. bhUti ashes
आस m. Asa ashes
आस m. Asa ashes
पार्पर m. pArpara ashes
भसित n. bhasita ashes
पार्घट n. pArghaTa ashes
शामील n. zAmIla ashes
अर्घट n. arghaTa ashes
तडे ind. taDe ashore
आश्रम m. Azrama Ashram
ह्रीकु adj. hrIku ashamed
सलज्जित adj. salajjita ashamed
विलज्जित adj. vilajjita ashamed
सवैलक्ष्य adj. savailakSya ashamed
सव्यपत्रप adj. savyapatrapa ashamed
व्रीडावत् adj. vrIDAvat ashamed
ह्रीण adj. hrINa ashamed
विलक्ष adj. vilakSa ashamed
ह्लीकु adj. hlIku ashamed
व्रीडायुज् adj. vrIDAyuj ashamed
लग्न adj. lagna ashamed
ह्रीमत् adj. hrImat ashamed
ह्रेपित adj. hrepita ashamed
व्रीडित adj. vrIDita ashamed
लज्जावत् adj. lajjAvat ashamed
सापत्रप adj. sApatrapa ashamed
व्रीडानत adj. vrIDAnata ashamed
ह्रीत adj. hrIta ashamed
ह्रीजित adj. hrIjita ashamed
व्रीलस adj. vrIlasa ashamed
लज्जायित adj. lajjAyita ashamed
सत्रप adj. satrapa ashamed
व्रीडान्वित adj. vrIDAnvita ashamed
बिल्म n. bilma ash-pit
बिल्म n. bilma ash-pit
बिल्म n. bilma ash-pit
लज्जित ppp. lajjita ashamed
भस्मान्ति ind. bhasmAnti near ashes
भस्मान्ते ind. bhasmAnte near ashes
नजते verb najate { naj } be ashamed
संस्मयते verb saMsmayate { saMsmi } be ashamed
लजते verb lajate { laj } be ashamed
व्रीडते verb vrIDate { vrID } be ashamed
लज्जते verb lajjate { lajj } be ashamed
त्रपते verb 1 trapate { trap } be ashamed
त्रपते verb 1 trapate { trap } be ashamed
लज्जते verb 6 lajjate { lajj } be ashamed
विलज्जते verb 6 vilajjate { vilajj } be ashamed
तीरविलग्न adj. tIravilagna come ashore
अशोका m. azokA ashoka tree [Saraca Indica]
भस्माङ्ग adj. bhasmAGga ash-coloured
भस्माख्य adj. bhasmAkhya called ashes
भस्माङ्ग adj. bhasmAGga ash-coloured
भस्माङ्ग adj. bhasmAGga ash-coloured
भस्मीभूत adj. bhasmIbhUta become ashes
भस्मभूत adj. bhasmabhUta become ashes
भस्मग्रह m. bhasmagraha taking ashes
भस्मन् n. bhasman sacred ashes
भस्मीभवति verb bhasmIbhavati { bhasmIbhU } become ashes
भस्मचय m. bhasmacaya heap of ashes
भस्मकुट m. bhasmakuTa heap of ashes
भस्मराशि m. bhasmarAzi heap of ashes
भस्मरेणु m. bhasmareNu dust of ashes
हस्तिमल्ल m. hastimalla heap of ashes
विलज्जमान pr. part. vilajjamAna being ashamed
ह्रिणीयते verb hriNIyate { hriNIya } be ashamed of
भस्मसयति verb bhasmasayati { bhasmasaya } burn to ashes
सहभस्मन् adj. sahabhasman with the ashes
भस्मशायिन् adj. bhasmazAyin lying on ashes
काच m. kAca alkaline ashes
काचक m. kAcaka alkaline ashes
कौसुम n. kausuma ashes of brass
भस्मान्त adj. bhasmAnta ending in ashes
भस्मप्रिय m. bhasmapriya friend of ashes
विभूतिग्रहण n. vibhUtigrahaNa taking up ashes
भस्मीभूत ppp. bhasmIbhUta turned to ashes
भस्माकरोति verb bhasmAkaroti { bhasmAkR } reduce to ashes
भस्मीकरोति verb bhasmIkaroti { bhasmIkR } reduce to ashes
भस्माकुरुते verb bhasmAkurute { bhasmAkR } reduce to ashes
भस्मीकुरुते verb bhasmIkurute { bhasmIkR } make into ashes
भस्मीकुरुते verb bhasmIkurute { bhasmIkR } reduce to ashes
भस्मीकरोति verb bhasmIkaroti { bhasmIkR } make into ashes
भस्मकृत adj. bhasmakRta reduced to ashes
भूतिशुभ्र adj. bhUtizubhra white with ashes
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English