Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
अवष्टम्भ m. avaSTambha support [computer]
अवष्टम्भ m. avaSTambha applying
अवष्टम्भ m. avaSTambha impediment
अवष्टंभ m. avaSTaMbha pillar
अवष्टम्भ m. avaSTambha self-confidence
अवष्टम्भ m. avaSTambha post or pillar
अवष्टंभ m. avaSTaMbha supporter
अवष्टम्भ m. avaSTambha resoluteness
अवष्टम्भ m. avaSTambha gold
अवष्टम्भ m. avaSTambha leaning or resting upon
अवष्टम्भ m. avaSTambha beginning
अवष्टम्भ m. avaSTambha having recourse to anything
अवष्टम्भ m. avaSTambha obstruction
अवष्टम्भन n. avaSTambhana having recourse to
अवष्टम्भमय adj. avaSTambhamaya shot with resoluteness