Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
बाष्प m. bASpa tear
बाष्प m. bASpa vapour
बाष्प m. bASpa steam
बाष्पपोत m. bASpapota steamer
बाष्पापूप m. bASpApUpa steamed rice flour cake
बाष्पस्थाली f. bASpasthAlI pressure cooker
बाष्प m. bASpa iron
बाष्प m. bASpa tears
बाष्प m. bASpa kind of pot-herb
बाष्पक m. bASpaka steam
बाष्पक m. bASpaka vapour
बाष्पक m. bASpaka kind of vegetable
बाष्पकल adj. bASpakala choked with tears
बाष्पकल adj. bASpakala inarticulate through tears
बाष्पकल adj. bASpakala indistinct [on account of tears]
बाष्पकल adj. bASpakala agitated by tears
बाष्पकल adj. bASpakala inarticulate [on account of tears]
बाष्पाकुल adj. bASpAkula dimmed or interrupted by tears
बाष्पपूर m. bASpapUra flood of tears
बाष्पायते verb bASpAyate { bASpAya } shed tears
बाष्पायते verb bASpAyate { bASpAya } weep
बाष्पायते verb bASpAyate { bASpAya } emit vapour or steam
बाष्पबिन्दु m. bASpabindu tear-drop
बाष्पबिन्दु m. bASpabindu tear
बाष्पमुख adj. bASpamukha having the face bedewed with tears
बाष्पवृष्टि f. bASpavRSTi shower of tears
बाष्पकण्ठ adj. bASpakaNTha almost choked with tears
बाष्पकण्ठ adj. bASpakaNTha having tears in the throat
बाष्पसलिल n. bASpasalila water of tears
बाष्पस्थाली f. bASpasthAlI autoclave
बाष्पाययते verb denom bASpAyayate { bAspAya } emit vapour
बाष्पाययते verb denom bASpAyayate { bAspAya } weep
बाष्पदुर्दिन adj. bASpadurdina clouded by tears
बाष्पाम्बुपूर m. bASpAmbupUra flood of tears
बाष्पप्रकर m. bASpaprakara flow or gush of tears
बाष्पप्रसर m. bASpaprasara flow of tears
बाष्पविक्लब adj. bASpaviklaba confused with weeping
बाष्पविक्लब adj. bASpaviklaba overcome with tears
बाष्पग्रथित adj. bASpagrathita choked by tears
बाष्पहतेक्षण adj. bASpahatekSaNa blinded by tears
बाष्पाम्बुशीकर m. bASpAmbuzIkara tears-drops
बाष्पप्रमोचन n. bASpapramocana shedding of tears
बाष्पसन्दिग्ध adj. bASpasandigdha indistinct by suppressed tears
बाष्पाविलेक्षण adj. bASpAvilekSaNa having eyes dimmed by tears
बाष्पदुर्दिनाक्ष adj. bASpadurdinAkSa having eyes clouded by tears
बाष्पपिहितलोचन adj. bASpapihitalocana having eyes suffused with tears
बाष्पविक्लबभाषिन् adj. bASpaviklababhASin speaking interrupted with weeping
बाष्पपर्याकुलेक्षन adj. bASpaparyAkulekSana having eyes suffused with tears