Why ads on spokensanskrit.org?


मधुपटल m. madhupaTala bee-hive
तिरश्चीनवंश m. tirazcInavaMza bee-hive
तिरश्चीनवंश m. tirazcInavaMza bee-hive
सन्धिगृह m. sandhigRha bee-hive
निकेत m. niketa bee-hive
मधुक्रम m. madhukrama bee-hive
मधुस्थान n. madhusthAna bee-hive
करण्ड adj. karaNDa a bee-hive
छत्त्रक m. chattraka parasol-shaped bee-hive
छत्त्र m. chattra parasol-shaped bee-hive