Why ads on spokensanskrit.org?


उपविधि m. upavidhi bye-law [local law]
उपविधि m. upavidhi bye-law [local law]
उपविधि m. upavidhi bye-law [local law]
पुनदर्शनाय phrase punadarzanAya good-bye
पुनोदर्शनाय phrase punodarzanAya good-bye
पुनर्दर्शनाय phrase punardarzanAya good-bye
पुनर्दर्शनाय phrase punardarzanAya good-bye
यानं आगतं, आगच्छामि sent. yAnaM AgataM, AgacchAmi The bus has come, good bye.
यानं आगतं, आगच्छामि sent. yAnaM AgataM, AgacchAmi The bus has come, good-bye.
पुनः मिलामः phrase punaH milAmaH bye
पुनदर्शनाय punadarzanAya good-bye
गूढमार्ग m. gUDhamArga bye-path
गूढमार्ग m. gUDhamArga bye-pass
गूढमार्ग m. gUDhamArga bye-pass
गूढमार्ग m. gUDhamArga bye-pass
गूढमार्ग m. gUDhamArga bye-path
गूढमार्ग m. gUDhamArga bye-path
पुनः मिलामः phrase punaH milAmaH good-bye
पुनः मिलामः phrase punaH milAmaH good bye
आगच्छामि तावत् phrase AgacchAmi tAvat good-bye
आगच्छामि तावत् phrase AgacchAmi tAvat good-bye