Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
द्वारकानाथ m. dvArakAnAtha lord of dvArakA
द्वारकानाथयज्वन् m. dvArakAnAthayajvan worshipper of the lord of dvArakA