Why advertising?

HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
show max.100 search results     show all
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
जयत् जयतु देवः sent. jayat jayatu devaH hail to Your Majesty
ह्रादुनि f. hrAduni hail
ह्रादुनी f. hrAdunI hail
मटची f. maTacI hail
शिलावृष्टि f. zilAvRSTi hail
वार्षिला f. vArSilA hail
जलशर्करा f. jalazarkarA hail
मटती f. maTatI hail
नमः interj. + dat. namaH hail
स्वस्ति interj. + dat. svasti hail
वर्षोपल m. varSopala hail
अम्बुघन m. ambughana hail
तोयडिम्ब m. toyaDimba hail
मेघकफ m. meghakapha hail
पादचतुर m. pAdacatura hail
घनकफ m. ghanakapha hail
तोयडिम्भ m. toyaDimbha hail
घनोपल m. ghanopala hail
धाराङ्कुर m. dhArAGkura hail
कर m. kara hail
पयोगड m. payogaDa hail
पादचत्वर m. pAdacatvara hail
पुञ्जिक m. puJjika hail
करक m. karaka hail
पयोघन m. payoghana hail
बीजोदक n. bIjodaka hail
प्रालेय n. prAleya hail
वायुफल n. vAyuphala hail
मरुत्फल n. marutphala hail
मेघास्थि n. meghAsthi hail
पांसुचत्वर n. pAMsucatvara hail
इराचर n. irAcara hail
शेव n. zeva hail
वर्षाबीज n. varSAbIja hail
पिण्डाभ्र n. piNDAbhra hail
स्वस्ति indecl. svasti hail!
करका f. karakA hailstone
आसारशर्करा f. AsArazarkarA hailstorm
वर्षशिला f. varSazilA hailstone
करकासार m. karakAsAra hailstorm
करका वर्षाम्पल m. karakA varSAmpala hailstone
शिलावर्ष m. zilAvarSa hailstorm
घन-मेघ-कफ m. ghana-megha-kapha hailstone
पयोघन m. payoghana hailstone
वर्षोपल m. varSopala hailstone
अशनि m. azani hail-stone
अशनि m. azani hail-stone
अशनि m. azani hail-stone
कारक n. kAraka hail-water
हिमखण्ड n. himakhaNDa hail-stone
कारक n. kAraka hail-water
कारक n. kAraka hail-water
हिमखण्ड n. himakhaNDa hail-stone
हिमखण्ड n. himakhaNDa hail-stone
ह्रादुनिहत adj. hrAdunihata struck by hail
मटचीहत adj. maTacIhata struck by hail
करकाभिघात m. karakAbhighAta shower of hail
करकासार m. karakAsAra shower of hail
अभिनन्दति verb 1 abhinandati { abhinand } hail  
अभिनन्दते verb 1 abhinandate { abhinand } hail  
कार adj. kAra produced by hail
जलमूर्तिका f. jalamUrtikA water-formed hail
प्रतिनर्दते verb pratinardate { pratinard } greet or hail with cries
प्रतिनर्दति verb pratinardati { pratinard } greet or hail with cries
ह्रादुनिवृत् adj. hrAdunivRt covered or hidden by hail
करकासार m. karakAsAra to pour or shower down like hail
स्वाहा ind. svAhA hail! hail to! may a blessing rest on!
स्वाहा ind. svAhA hail! hail to! may a blessing rest on!
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English