Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
संवेद्यता f. saMvedyatA intelligibility
वेद्यत्व n. vedyatva intelligibility
समर्थ n. samartha intelligibility