Why ads on spokensanskrit.org?


कर्मविपर्यय m. karmaviparyaya perversity of action
कर्मविपर्यय m. karmaviparyaya perverse action
कर्मविपर्यय m. karmaviparyaya mistake