Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
कश्यपनन्दन m. kazyapanandana son of kazyapa
तार्क्ष्यसुत m. tArkSyasuta son of kazyapa
काश्यपीय m. kAzyapIya school of kAzyapa
कौषीतकेय m. kauSItakeya name of a kAzyapa
स्वर्भानु m. svarbhAnu name of a kazyapa
काश्यपिन् m. kAzyapin school of kAzyapa
काश्यपनन्दन m. kAzyapanandana children of kazyapa
काश्यप adj. kAzyapa belonging to kazyapa
देवगुरु m. devaguru kazyapa or bRhaspati
कश्यप m. kazyapa descendants of kazyapa
कश्यप m. kazyapa patronymic from kazyapa
काश्यपी f. kAzyapI female descendant of kazyapa
कश्यपसूनुज्येष्ठ m. kazyapasUnujyeSTha eldest of the sons of kazyapa
विकश्यप adj. vikazyapa performed without the kazyapas
काश्यपक adj. kAzyapaka relating to or connected with kazyapa
शुचि f. zuci name of a daughter of tAmrA and wife of kazyapa
काकी f. kAkI personified as a daughter of kazyapa by tAmrA and mother of crows and owls
वसिष्ठकश्यपिका f. vasiSThakazyapikA matrimonial alliance between the descendants of vasiSTha and those of kazyapa