Why ads on spokensanskrit.org?


मृषावादं करोति verb mRSAvAdaM karoti { kR } lie