Why ads on spokensanskrit.org?
04.06.2020-09:59;18.206.187.81;3;nAzaka;12;yes


नासक adj. nAsaka nasal
नाशक adj. nAzaka destructive
नाशक adj. nAzaka destructive
नाशक m. nAzaka abolisher
नाशक m. nAzaka destroyer
नाशकत्व n. nAzakatva vandalism
नाशक adj. nAzaka prodigal of
नाशक adj. nAzaka removing
नाशक adj. nAzaka annihilating
नाशक adj. nAzaka wasting
नाशक adj. nAzaka destroying
नशाक m. nazAka kind of crow