HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
पीयूष n. pIyUSa nectar
सार adj. sAra nectar
सुधा f. sudhA nectar
मदिरा f. madirA nectar
भक्तजा f. bhaktajA nectar
अमृतरस m. amRtarasa nectar
m. ta nectar
सोम m. soma nectar
m. ta nectar
पेयूष m. peyUSa nectar
त्रिदशाहार m. tridazAhAra nectar
स्त्येन m. styena nectar
रस m. rasa nectar
पीयूष m.n. pIyUSa nectar
लेह्य n. lehya nectar
समुद्रनवनीत n. samudranavanIta nectar
पेत्व n. petva nectar
रेत्र n. retra nectar
स्त्यान n. styAna nectar
समुद्रनवनीतक n. samudranavanItaka nectar
सबर् n. sabar nectar
सुधामृत n. sudhAmRta nectar
सुराग्र्य n. surAgrya nectar
अमृत n. amRta nectar
देवभोज्य n. devabhojya nectar
गवामृत n. gavAmRta cow-nectar
मुखसुर n. mukhasura lip-nectar
आनन्दामृत n. AnandAmRta joy-nectar
मुखसुर n. mukhasura lip-nectar
धर्मामृत n. dharmAmRta law-nectar
आनन्दामृत n. AnandAmRta joy-nectar
गवामृत n. gavAmRta cow-nectar
धर्मामृत n. dharmAmRta law-nectar
सुधित adj. sudhita nectar-like
पीयूषपूर्ण adj. pIyUSapUrNa nectar-like
पीयूषपूर्ण adj. pIyUSapUrNa nectar-like
अमृतायन adj. amRtAyana nectar like
पीयूषपूर्ण adj. pIyUSapUrNa nectar-like
सुधित adj. sudhita nectar-like
सुधित adj. sudhita nectar-like
सुधाह्रद m. sudhAhrada nectar-lake
सुधाह्रद m. sudhAhrada nectar-lake
सुधाह्रद m. sudhAhrada nectar-lake
परामृत n. parAmRta best nectar
चरणामृत n. caraNAmRta foot-nectar
चरणामृत n. caraNAmRta foot-nectar
सुधांशु m. sudhAMzu nectar-rayed
अमृतदीधिति m. amRtadIdhiti nectar-rayed
सुधांशु m. sudhAMzu nectar-rayed
सुधांशु m. sudhAMzu nectar-rayed
अमृतकर m. amRtakara nectar-rayed
अमृतद्युति m. amRtadyuti nectar-rayed
अमृतकर m. amRtakara nectar-rayed
अमृतकर m. amRtakara nectar-rayed
सुधारस m. sudhArasa nectar-juice
सुधावास m. sudhAvAsa nectar-abode
अमृतदीधिति m. amRtadIdhiti nectar-rayed
सुधारस m. sudhArasa nectar-juice
सुधावास m. sudhAvAsa nectar-abode
सुधावास m. sudhAvAsa nectar-abode
अमृतदीधिति m. amRtadIdhiti nectar-rayed
अमृतद्युति m. amRtadyuti nectar-rayed
सुधारस m. sudhArasa nectar-juice
अमृतद्युति m. amRtadyuti nectar-rayed
तर्कामृत n. tarkAmRta logic-nectar
मरन्दौकस् n. marandaukas nectar-abode
मरन्दौकस् n. marandaukas nectar-abode
मरन्दौकस् n. marandaukas nectar-abode
मरन्दौकस n. marandaukasa nectar-abode
तर्कामृत n. tarkAmRta logic-nectar
मरन्दौकस n. marandaukasa nectar-abode
मरन्दौकस n. marandaukasa nectar-abode
तर्कामृत n. tarkAmRta logic-nectar
सुधोद्भव m. sudhodbhava nectar-source
सुधाङ्ग m. sudhAGga nectar-bodied
सुधाङ्ग m. sudhAGga nectar-bodied
सुधाङ्ग m. sudhAGga nectar-bodied
सुधोद्भव m. sudhodbhava nectar-source
पीयूषद्युति m. pIyUSadyuti nectar -rayed
सुधोद्भव m. sudhodbhava nectar-source
पीयूषसागर m. pIyUSasAgara sea of nectar
पीयूषधामन् m. pIyUSadhAman nectar -rayed
सौधायते verb saudhAyate { saudhAya } become nectar
अमृतीभवति verb amRtIbhavati { amRtIbhU } become nectar
सुधावर्षिन् adj. sudhAvarSin raining nectar
पीयूषपूर्ण adj. pIyUSapUrNa full of nectar
पूर्णामृत adj. pUrNAmRta full of nectar
अमृतधायिन् adj. amRtadhAyin sipping nectar
सुधाभृति f. sudhAbhRti nectar-bearing
शक्रसुधा f. zakrasudhA indra's nectar
अमृतबिन्दूपनिषद् f. amRtabindUpaniSad drop of nectar
सुधाभृति f. sudhAbhRti nectar-bearing
सुधाभृति f. sudhAbhRti nectar-bearing
अमृताकर m. amRtAkara mine of nectar
पीयूषभुज् m. pIyUSabhuj nectar-quaffer
पीयूषभुज् m. pIyUSabhuj nectar-quaffer
सुधाहर m. sudhAhara nectar-stealer
अमृताहरण m. amRtAharaNa nectar-stealer
सुधाहर m. sudhAhara nectar-stealer
पीयूषभुज् m. pIyUSabhuj nectar-quaffer
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English