Why ads on spokensanskrit.org?


परा-क्रविपव m. parA-kravipava para-cresol