Why ads on spokensanskrit.org?


परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } plough
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } lead
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } afflict
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } draw a circle
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } rule
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } ponder
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } govern
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } reflect constantly upon
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } be master of
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } draw or make furrows
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } draw or drag about
परिकर्षते verb parikarSate { parikRS } harass