Why ads on spokensanskrit.org?
04.06.2020-02:45;18.204.227.117;3;pramimIte;10;yes


प्रमिमीते verb pramimIte { pramA } understand
प्रमिमीते verb pramimIte { pramA } create
प्रमिमीते verb pramimIte { pramA } know
प्रमिमीते verb pramimIte { pramA } measure
प्रमिमीते verb pramimIte { pramA } make ready
प्रमिमीते verb pramimIte { pramA } mete out
प्रमिमीते verb pramimIte { pramA } arrange
प्रमिमीते verb pramimIte { pramA } estimate
प्रमिमीते verb pramimIte { pramA } form a correct notion of
प्रमिमीते verb pramimIte { pramA } form