Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
प्रवृत्त adj. pravRtta commenced
प्रवृत्त ppp. pravRtta occupied with
प्रवृत्त ppp. pravRtta busy with
प्रवृत्त ppp. pravRtta engaged in
प्रवृत्त ppp. pravRtta devoted to
प्रवृत्त adj. pravRtta globular
प्रवृत्त adj. pravRtta bound for
प्रवृत्त adj. pravRtta set out from
प्रवृत्त adj. pravRtta begun
प्रवृत्त adj. pravRtta issued from
प्रवृत्त adj. pravRtta come forth
प्रवृत्त adj. pravRtta purposing or going to
प्रवृत्त adj. pravRtta going to
प्रवृत्त adj. pravRtta brought about
प्रवृत्त adj. pravRtta who or what has become
प्रवृत्त adj. pravRtta occurred
प्रवृत्त adj. pravRtta dealing with
प्रवृत्त adj. pravRtta returned
प्रवृत्त adj. pravRtta having set about or commenced to
प्रवृत्त adj. pravRtta offending
प्रवृत्त adj. pravRtta driven up
प्रवृत्त adj. pravRtta acting
प्रवृत्त adj. pravRtta rotund
प्रवृत्त adj. pravRtta resulted
प्रवृत्त adj. pravRtta hurting
प्रवृत्त adj. pravRtta circulated
प्रवृत्त adj. pravRtta proceeding
प्रवृत्त adj. pravRtta existing
प्रवृत्त adj. pravRtta bent upon
प्रवृत्त adj. pravRtta arisen
प्रवृत्त adj. pravRtta injuring
प्रवृत्त adj. pravRtta come back
प्रवृत्त adj. pravRtta produced
प्रवृत्त adj. ppp. pravRtta abetted
प्रवृत्त m. pravRtta round ornament
प्रवृत्त n. pravRtta causing a continuation of mundane existence
प्रवृत्त ppp. pravRtta happened
प्रवृत्त ppp. pravRtta started
प्रवृत्तत्व n. pravRttatva having happened or occurred
प्रवृत्तवाच् adj. pravRttavAc eloquent
प्रवृत्तवाच् adj. pravRttavAc of fluent speech
प्रवृत्तचक्र adj. pravRttacakra having universal power
प्रवृत्तचक्र adj. pravRttacakra whose chariot wheels run on unimpeded
प्रवृत्तकर्मन् n. pravRttakarman any act leading to a future birth
प्रवृत्तपानीय adj. pravRttapAnIya with abundant water
प्रवृत्तपारण n. pravRttapAraNa particular religious observance or ceremony
प्रवृत्तसम्प्रहार adj. pravRttasamprahAra one who has begun the fight