Why ads on spokensanskrit.org?
03.06.2020-22:22;18.206.187.81;3;pravartana;39;yes


प्रवर्तन n. pravartana advancement
प्रवर्तन n. pravartana promotion
प्रवर्तन n. pravartana come into operation
प्रवर्तन adj. pravartana being in motion
प्रवर्तन adj. pravartana flowing
प्रवर्तना f. pravartanA order
प्रवर्तना f. pravartanA sense of the precative or qualified imperative tense
प्रवर्तना f. pravartanA incitement to activity
प्रवर्तना f. pravartanA permission
प्रवर्तन m. pravartana incentive
प्रवर्तन n. pravartana informing
प्रवर्तन n. pravartana causing to appear
प्रवर्तन n. pravartana happening
प्रवर्तन n. pravartana roaming
प्रवर्तन n. pravartana erection
प्रवर्तन n. pravartana behaviour
प्रवर्तन n. pravartana wandering
प्रवर्तन n. pravartana activity
प्रवर्तन n. pravartana introducing
प्रवर्तन n. pravartana coming off
प्रवर्तन n. pravartana occurrence
प्रवर्तन n. pravartana rolling or flowing forth
प्रवर्तन n. pravartana fetching
प्रवर्तन n. pravartana dealing with
प्रवर्तन n. pravartana conduct
प्रवर्तन n. pravartana bringing about
प्रवर्तन n. pravartana engaging in
प्रवर्तन n. pravartana construction
प्रवर्तन n. pravartana using
प्रवर्तन n. pravartana advance
प्रवर्तन n. pravartana going on
प्रवर्तन n. pravartana bringing near
प्रवर्तन n. pravartana procedure
प्रवर्तन n. pravartana inciting
प्रवर्तन n. pravartana promoting
प्रवर्तन n. pravartana employing
प्रवर्तन n. pravartana advancing
प्रवर्तन n. pravartana walking
प्रवर्तन n. pravartana forward movement