Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
आपात m. ApAta raid
मलिम्लु m. malimlu raider
सेलग m. selaga raider
तस्कर m. taskara raider
मलिम्लुच m. malimluca raider
मलिम्लुच् m. malimluc raider
विमानाक्रमण n. vimAnAkramaNa air raid
विमानाक्रमणपूर्वापाय m. vimAnAkramaNapUrvApAya { vi. pU. } air raid precaution [A.R.P.]