Why ads on spokensanskrit.org?
04.06.2020-06:20;18.206.187.81;3;saMgrah;100;yes


verb { zasyaM saMgrah } reap
सङ्ग्रह m. saGgraha summary
सङ्ग्रहण n. saGgrahaNa acquisition
सङ्ग्रहण n. saGgrahaNa compilation
सङ्ग्रहण n. saGgrahaNa compiling
सङ्ग्रहण n. saGgrahaNa seizing
सङ्ग्रहण n. saGgrahaNa taking
सङ्ग्राहि-वाहिनी f. saGgrAhi-vAhinI collecting channel [Irrig.]
सङ्ग्रह m. saGgraha check
सङ्ग्रह m. saGgraha mention
सङ्ग्रह m. saGgraha velocity
सङ्ग्रह m. saGgraha keeping
सङ्ग्रह m. saGgraha abridgment
सङ्ग्रह m. saGgraha seizing
सङ्ग्राह m. saGgrAha fist or clenching the fist
सङ्ग्रह m. saGgraha conglomeration
सङ्ग्रह m. saGgraha obtainment
सङ्ग्रह m. saGgraha making narrower
सङ्ग्रह m. saGgraha assembling
सङ्ग्रह m. saGgraha taking to wife
सङ्ग्रह m. saGgraha guarding
सङ्ग्रह m. saGgraha receptacle
सङ्ग्रह m. saGgraha entertaining
सङ्ग्रह m. saGgraha collecting
सङ्ग्रह m. saGgraha mentioning
सङ्ग्रह m. saGgraha kind treatment
सङ्ग्रह m. saGgraha accumulation
सङ्ग्रह m. saGgraha short statement
सङ्ग्रह m. saGgraha gathering
सङ्ग्रह m. saGgraha perception
सङ्ग्रह m. saGgraha constipation
सङ्ग्रह m. saGgraha attracting
सङ्ग्रह m. saGgraha making thin or slender
सङ्ग्रह m. saGgraha thin part of anything
सङ्ग्राह m. saGgrAha handle of a shield
सङ्ग्रह m. saGgraha reception
सङ्ग्रह m. saGgraha entertainment
सङ्ग्रह m. saGgraha compendium
सङ्ग्रह m. saGgraha narrowing
सङ्ग्रह m. saGgraha winning
सङ्ग्राह m. saGgrAha laying hold of. forcible seizure
सङ्ग्रह m. saGgraha agglomeration
सङ्ग्रह m. saGgraha store-room
सङ्ग्रह m. saGgraha grasping
सङ्ग्रह m. saGgraha place where anything is kept
सङ्ग्रह m. saGgraha control
सङ्ग्रह m. saGgraha bringing together
सङ्ग्रह m. saGgraha manager
सङ्ग्रह m. saGgraha tightening
सङ्ग्रह m. saGgraha holding together
सङ्ग्रह m. saGgraha reaping
सङ्ग्रह m. saGgraha restraint
सङ्ग्रह m. saGgraha epitome
सङ्ग्रह m. saGgraha complete enumeration or collection
सङ्ग्रह m. saGgraha notion
सङ्ग्रह m. saGgraha list
सङ्ग्रह m. saGgraha amount
सङ्ग्रह m. saGgraha sum
सङ्ग्राह m. saGgrAha grasping
सङ्ग्रह m. saGgraha propitiation
सङ्ग्रह m. saGgraha drawing together
सङ्ग्रह m. saGgraha catalogue
सङ्ग्रह m. saGgraha marriage
सङ्ग्रह m. saGgraha totality
सङ्ग्रह m. saGgraha inclusion
सङ्ग्रह m. saGgraha ruler
सङ्ग्रह m. saGgraha favouring
सङ्ग्रह m. saGgraha comprehension
सङ्ग्रह m. saGgraha obstruction
सङ्ग्रह m. saGgraha loftiness
सङ्ग्रह m. saGgraha arranger
सङ्ग्रह m. saGgraha taking
सङ्ग्रह m. saGgraha guardian
सङ्ग्रह m. saGgraha protection
सङ्ग्रह m. saGgraha elevation
सङ्ग्राहिन् adj. saGgrAhin propitiating
सङ्ग्राहिन् adj. saGgrAhin constipating
सङ्ग्राहिन् adj. saGgrAhin winning over
सङ्ग्राहिन् adj. saGgrAhin accumulating
सङ्ग्राहिन् adj. saGgrAhin gathering
सङ्ग्राहिन् adj. saGgrAhin astringent
सङ्ग्राहिन् adj. saGgrAhin grasping
सङ्ग्राहिन् adj. saGgrAhin collecting
सङ्ग्रहिन् m. saGgrahin collector
सङ्ग्रहिन् m. saGgrahin procurer
सङ्ग्राहक adj. saGgrAhaka drawing or attracting to one's self
सङ्ग्राहक adj. saGgrAhaka obstructing
सङ्ग्राहक adj. saGgrAhaka putting together
सङ्ग्राहक adj. saGgrAhaka constipating
सङ्ग्राहक adj. saGgrAhaka summing up
सङ्ग्राहक adj. saGgrAhaka astringent
सङ्ग्राहक m. saGgrAhaka charioteer
सङ्ग्राहक m. saGgrAhaka gatherer
सङ्ग्राहक m. saGgrAhaka collector
सङ्ग्राहक m. saGgrAhaka compiler
साङ्ग्रहण adj. sAGgrahaNa relating to the act of taking possession or occupying
सङ्ग्रहण adj. saGgrahaNa grasping
सङ्ग्रहण n. saGgrahaNa sexual intercourse with
सङ्ग्रहण n. saGgrahaNa complete enumeration
सङ्ग्रहण n. saGgrahaNa obtaining