Why ads on spokensanskrit.org?
04.06.2020-09:25;18.206.187.81;3;saMvAraNa;22;yes


संवरणा f. saMvaraNA closure
संवरण n. saMvaraNa closure
संवरण शेष m. saMvaraNa zeSa closing balance
संवरणान्तर n. saMvaraNAntara closing balance
लेखा-संवरण n. lekhA-saMvaraNa closing an account [Com.]
संवरण-मूल्य n. saMvaraNa-mUlya closing price [Stock Exch.]
संवारण adj. saMvAraNa keeping back
संवरण adj. saMvaraNa shutting
संवरण adj. saMvaraNa containing
संवारण adj. saMvAraNa warding off
संवरण adj. saMvaraNa covering
संवरण adj. saMvaraNa closing
संवरण n. saMvaraNa secrecy
संवरण n. saMvaraNa concealment
संवरण n. saMvaraNa enclosure
संवरण n. saMvaraNa lid
संवरण n. saMvaraNa cover
संवरण n. saMvaraNa mound
संवरण n. saMvaraNa act of covering or enclosing or concealing
संवरण n. saMvaraNa sanctuary
संवरण n. saMvaraNa dam
संवरणस्रज् f. saMvaraNasraj garland given by a woman to her chosen husband