HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
संविधा f. saMvidhA system [computer]
संविधा f. saMvidhA arrangement
संविदधा verb3 saMvidadhA { saMvi- dhA } decree
संविधान n. saMvidhAna constitution
संविधायी adj. saMvidhAyI constituent
संविधानीय adj. saMvidhAnIya constitutional
संविधाघटी f. saMvidhAghaTI system clock [computer]
संविधाह्वान n. saMvidhAhvAna system call [computer]
संविधातिथि f. saMvidhAtithi system date [computer]
संविधासमय m. saMvidhAsamaya system time [computer]
संविदं करोति verb 8 saMvidaM karoti { kR } determine [fix]
संविधापरीक्षा f. saMvidhAparIkSA system testing [computer]
संविधासञ्चिका f. saMvidhAsaJcikA system file [computer]
संविधान-सभा f. saMvidhAna-sabhA Constituent Assembly
संविधातन्त्रांश m. saMvidhAtantrAMza system software [computer]
संविधाविधिकार m. saMvidhAvidhikAra systems programmer [computer]
संविधाविमर्शक m. saMvidhAvimarzaka systems analyst [computer]
संविधाविश्लेषक m. saMvidhAvizleSaka systems analyst [computer]
संविधाविश्लेषण n. saMvidhAvizleSaNa systems analysis [computer]
सामान्य-आदान-प्रदान-संविधा f. sAmAnya-AdAna-pradAna-saMvidhA basic input/output system (BIOS) [computer]
सामान्य-निवेशन-परिणाम-संविधा f. sAmAnya-nivezana-pariNAma-saMvidhA basic input/output system (BIOS) [computer]
संविद adj. saMvida having consciousness
संविद adj. saMvida conscious
संविद n. saMvida stipulation
संविद n. saMvida agreement
संविधा f. saMvidhA preparation
संविधा f. saMvidhA mode of life
संविदान adj. saMvidAna harmonious
संविदान adj. saMvidAna agreeing in opinion
संविदान adj. saMvidAna joined or united or associated with
संविधान n. saMvidhAna disposition
संविधान n. saMvidhAna contrivance
संविधान n. saMvidhAna rite
संविधान n. saMvidhAna arrangement
संविधान n. saMvidhAna mode
संविधान n. saMvidhAna management
संविधातृ m. saMvidhAtR creator
संविधातृ m. saMvidhAtR arranger
संविधातृ m. saMvidhAtR disposer
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } direct
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } mind
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } attend to
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } keep the mind fixed or composed
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } put
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } determine
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } manage
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } use
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } arrange
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } fix
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } prescribe
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } conduct
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } make use of
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } settle
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } act or proceed with
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } employ
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } place
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } carry on
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } make
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } set
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } dispose
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } order
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } be in good spirits
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } lay
संविधत्ते verb saMvidhatte { saMvidhA } render
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } make
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } carry on
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } place
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } employ
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } act or proceed with
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } settle
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } make use of
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } conduct
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } prescribe
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } fix
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } arrange
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } use
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } manage
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } determine
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } put
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } keep the mind fixed or composed
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } attend to
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } mind
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } direct
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } render
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } lay
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } be in good spirits
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } order
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } dispose
संविदधाति verb saMvidadhAti { saMvidhA } set
संविधानक n. saMvidhAnaka peculiar mode of action
संविधीयते verb pass. saMvidhIyate { saMvidhA } be disposed or arranged
संविधानवत् adj. saMvidhAnavat acting in the right way
संविधातव्य adj. saMvidhAtavya to be disposed or arranged or managed or done
संविधातव्य n. saMvidhAtavya it is to be acted
संविधापयति verb caus. saMvidhApayati { saMvidhA } cause to dispose or manage
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English