Why ads on spokensanskrit.org?


संयम m. saMyama suppression i.e. destruction
संयम m. saMyama effort
संयम m. saMyama tying up
संयम m. saMyama binding
संयम m. saMyama exertion
संयम m. saMyama restraint
संयम m. saMyama closing
संयम m. saMyama fettering
संयम m. saMyama control
संयम m. saMyama concentration of mind
संयम m. saMyama holding together
संयम m. saMyama self-control
संयम m. saMyama control of the senses
संयमः adj. saMyamaH restraining
संयमक adj. saMyamaka checking
संयमक adj. saMyamaka restraining
संयमन adj. saMyamana bringing to rest
सांयमन adj. sAMyamana relating to restraint or self-control
संयमन n. saMyamana fetter
संयमन n. saMyamana act of curbing or checking or restraining
संयमन n. saMyamana self-control
संयमन n. saMyamana binding together
संयमन n. saMyamana tightening
संयमन n. saMyamana confinement
संयमन n. saMyamana drawing in
संयमन n. saMyamana tying up
संयमन n. saMyamana drawing tight
संयमन n. saMyamana holding in
संयमन n. saMyamana yama's residence
संयमाग्नि m. saMyamAgni fire of abstinence
संयामवत् adj. saMyAmavat self-controlled
संयमवत् adj. saMyamavat economical
संयमवत् adj. saMyamavat parsimonious
संयमवत् adj. saMyamavat self-controlled
शम्यामात्र adj. zamyAmAtra having the measure of a zamyA
संयमयति verb caus. saMyamayati { saMyam } bind up
संयमयति verb caus. saMyamayati { saMyam } cause to restrain
संयमधन adj. saMyamadhana rich in self-restraint
संयमाम्भस् n. saMyamAmbhas flood of water at the end of the world
संयमपुण्यतीर्थ adj. saMyamapuNyatIrtha having restraint for a holy place of pilgrimage