Why ads on spokensanskrit.org?


संशोधन n. saMzodhana correction
संशोधन n. saMzodhana discovery
सम्शोधन n. samzodhana research
संशोधन n. saMzodhana amendment
संशोधन n. saMzodhana correcting
संशोधनं करोति verb saMzodhanaM karoti { kR } correct
शोधन्, संशोधन n. zodhan, saMzodhana correction
संशोधन adj. saMzodhana completely purifying
संशोधन adj. saMzodhana destroying impurity
संशोधन n. saMzodhana paying off
संशोधन n. saMzodhana purification or a means of purification refining
संशोधन n. saMzodhana clearing
संशोधनशमनीय adj. saMzodhanazamanIya treating of purifying and calming remedies