Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
सभाजयति verb sabhAjayati { sabhAj } show
सभाजयति verb sabhAjayati { sabhAj } frequent
सभाजयति verb sabhAjayati { sabhAj } visit
सभाजयति verb sabhAjayati { sabhAj } honour
सभाजयति verb sabhAjayati { sabhAj } worship
सभाजयति verb sabhAjayati { sabhAj } praise
सभाजयति verb sabhAjayati { sabhAj } beautify
सभाजयति verb sabhAjayati { sabhAj } serve
सभाजयति verb sabhAjayati { sabhAj } celebrate
सभाजयति verb 10 sabhAjayati { sabhAj } pay respects to