HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
यज्ञ m. yajJa sacrifice
याग m. yAga sacrifice
त्याग m. tyAga sacrifice
यजमान m. yajamAna sacrificer
अश्वमेध m. azvamedha sacrifice of a horse
यज्ञिय adj. yajJiya pertaining to sacrifices
मेध्य adj. medhya destined to be sacrificed
हुन् hun sacrifice
यजथ yajatha sacrifice
नारी f. nArI sacrifice
वर्षणि f. varSaNi sacrifice
सुधाभृति f. sudhAbhRti sacrifice
याजि f. yAji sacrifice
इज्या f. ijyA sacrifice
इच्या f. icyA sacrifice
सुधासूति f. sudhAsUti sacrifice
याजिका f. yAjikA sacrifice
प्रहुति f. prahuti sacrifice
क्रिया f. kriyA sacrifice
हुति f. huti sacrifice
अभिषव m. abhiSava sacrifice
सहसान m. sahasAna sacrifice
मन्यु m. manyu sacrifice
हव m. hava sacrifice
अध्वर m. adhvara sacrifice
पूर्वहोम m. pUrvahoma sacrifice
प्रयाग m. prayAga sacrifice
याज m. yAja sacrifice
स्रुव m. sruva sacrifice
मह m. maha sacrifice
परित्याग m. parityAga sacrifice
इष्ट m. iSTa sacrifice
आहव m. Ahava sacrifice
स्वरु m. svaru sacrifice
अभिहार m. abhihAra sacrifice
विश्वहर्यत m. vizvaharyata sacrifice
क्रतु m. kratu sacrifice
मख m. makha sacrifice
स्तुवि m. stuvi sacrifice
मह m. maha sacrifice
इष्टि m. iSTi sacrifice
संस्तार m. saMstAra sacrifice
वसुन m. vasuna sacrifice
क्रतु m. kratu sacrifice
होम m. homa sacrifice
सप्ततन्तु m. saptatantu sacrifice
वितान m.,n. vitAna sacrifice
संस्कृत n. saMskRta sacrifice
दर्शन n. darzana sacrifice
मेधस् n. medhas sacrifice
ऋत n. Rta sacrifice
यामन् n. yAman sacrifice
हवन n. havana sacrifice
यजन n. yajana sacrifice
अक्षर n. akSara sacrifice
हुत n. huta sacrifice
यजस् n. yajas sacrifice
पशुकर्मन् n. pazukarman sacrifice
होत्र n. hotra sacrifice
यजुस् n. yajus sacrifice
समिष्ट n. samiSTa sacrifice
आहवन n. Ahavana sacrifice
सूय n. sUya sacrifice
बर्हिस् n. barhis sacrifice
महस् n. mahas sacrifice
समुपाहरते verb samupAharate { samupAhR } sacrifice
तनोति verb tanoti { tan } sacrifice
संयजति verb saMyajati { saMyaj } sacrifice
जुहोति verb juhoti { hu } sacrifice
वितनुते verb vitanute { vitan } sacrifice
आलभते verb Alabhate { Alabh } sacrifice
तनुते verb tanute { tan } sacrifice
समुपाहरति verb samupAharati { samupAhR } sacrifice
तनोति verb tanoti { tan } sacrifice
सञ्जुहोति verb saJjuhoti { saMhu } sacrifice
आजुहोति verb Ajuhoti { Ahu } sacrifice
तनुते verb tanute { tan } sacrifice
आजुहुते verb Ajuhute { Ahu } sacrifice
संयजते verb saMyajate { saMyaj } sacrifice
वितनोति verb vitanoti { vitan } sacrifice
प्रोक्षति verb prokSati { prokS } sacrifice
दत्ते verb 3 datte { dA } sacrifice [one'sself]
ददाति verb 3 dadAti { dA } sacrifice [one'sself]
यज् yaj sacrificer
हुत adj. huta sacrificed
सञ्ज्ञपित adj. saJjJapita sacrificed
स्वाहाकृत् adj. svAhAkRt sacrificer
उपसम्पन्न adj. upasampanna sacrificed
मखवत् adj. makhavat sacrificer
समिष्ट adj. samiSTa sacrificed
सञ्ज्ञप्त adj. saJjJapta sacrificed
उपहृत adj. upahRta sacrificed
आहुत adj. Ahuta sacrificed
होतृ adj. hotR sacrificer
आलब्ध adj. Alabdha sacrificed
याजिन् adj. yAjin sacrificer
होत्वन् m. hotvan sacrificer
दस्म m. dasma sacrificer
स्तोम m. stoma sacrificer
परिज्वन् m. parijvan sacrificer
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English