HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
त्याग m. tyAga sacrifice
यज्ञ m. yajJa sacrifice
याग m. yAga sacrifice
यजमान m. yajamAna sacrificer
अश्वमेध m. azvamedha sacrifice of a horse
यज्ञिय adj. yajJiya pertaining to sacrifices
मेध्य adj. medhya destined to be sacrificed
हुन् hun sacrifice
यजथ yajatha sacrifice
इज्या f. ijyA sacrifice
हुति f. huti sacrifice
प्रहुति f. prahuti sacrifice
क्रिया f. kriyA sacrifice
याजि f. yAji sacrifice
वर्षणि f. varSaNi sacrifice
सुधाभृति f. sudhAbhRti sacrifice
याजिका f. yAjikA sacrifice
नारी f. nArI sacrifice
इच्या f. icyA sacrifice
सुधासूति f. sudhAsUti sacrifice
मन्यु m. manyu sacrifice
अध्वर m. adhvara sacrifice
सप्ततन्तु m. saptatantu sacrifice
सहसान m. sahasAna sacrifice
याज m. yAja sacrifice
अभिषव m. abhiSava sacrifice
हव m. hava sacrifice
मह m. maha sacrifice
स्रुव m. sruva sacrifice
पूर्वहोम m. pUrvahoma sacrifice
प्रयाग m. prayAga sacrifice
अभिहार m. abhihAra sacrifice
आहव m. Ahava sacrifice
मख m. makha sacrifice
स्वरु m. svaru sacrifice
परित्याग m. parityAga sacrifice
वसुन m. vasuna sacrifice
क्रतु m. kratu sacrifice
इष्टि m. iSTi sacrifice
विश्वहर्यत m. vizvaharyata sacrifice
स्तुवि m. stuvi sacrifice
क्रतु m. kratu sacrifice
इष्ट m. iSTa sacrifice
होम m. homa sacrifice
संस्तार m. saMstAra sacrifice
मह m. maha sacrifice
वितान m.,n. vitAna sacrifice
होत्र n. hotra sacrifice
संस्कृत n. saMskRta sacrifice
समिष्ट n. samiSTa sacrifice
मेधस् n. medhas sacrifice
सूय n. sUya sacrifice
यामन् n. yAman sacrifice
पशुकर्मन् n. pazukarman sacrifice
आहवन n. Ahavana sacrifice
बर्हिस् n. barhis sacrifice
दर्शन n. darzana sacrifice
यजन n. yajana sacrifice
ऋत n. Rta sacrifice
अक्षर n. akSara sacrifice
हवन n. havana sacrifice
यजस् n. yajas sacrifice
हुत n. huta sacrifice
यजुस् n. yajus sacrifice
महस् n. mahas sacrifice
आजुहुते verb Ajuhute { Ahu } sacrifice
संयजते verb saMyajate { saMyaj } sacrifice
वितनोति verb vitanoti { vitan } sacrifice
प्रोक्षति verb prokSati { prokS } sacrifice
तनोति verb tanoti { tan } sacrifice
समुपाहरते verb samupAharate { samupAhR } sacrifice
संयजति verb saMyajati { saMyaj } sacrifice
आलभते verb Alabhate { Alabh } sacrifice
जुहोति verb juhoti { hu } sacrifice
वितनुते verb vitanute { vitan } sacrifice
तनुते verb tanute { tan } sacrifice
तनोति verb tanoti { tan } sacrifice
समुपाहरति verb samupAharati { samupAhR } sacrifice
आजुहोति verb Ajuhoti { Ahu } sacrifice
सञ्जुहोति verb saJjuhoti { saMhu } sacrifice
तनुते verb tanute { tan } sacrifice
ददाति verb 3 dadAti { dA } sacrifice [one'sself]
दत्ते verb 3 datte { dA } sacrifice [one'sself]
यज् yaj sacrificer
होतृ adj. hotR sacrificer
आलब्ध adj. Alabdha sacrificed
याजिन् adj. yAjin sacrificer
हुत adj. huta sacrificed
सञ्ज्ञपित adj. saJjJapita sacrificed
उपसम्पन्न adj. upasampanna sacrificed
स्वाहाकृत् adj. svAhAkRt sacrificer
मखवत् adj. makhavat sacrificer
समिष्ट adj. samiSTa sacrificed
सञ्ज्ञप्त adj. saJjJapta sacrificed
उपहृत adj. upahRta sacrificed
आहुत adj. Ahuta sacrificed
आहिताग्नि m. AhitAgni sacrificer
बर्हिष्मत् m. barhiSmat sacrificer
होत्वन् m. hotvan sacrificer
दस्म m. dasma sacrificer
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English