HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
नातिदीर्घ adj. nAtidIrgha sah
सुधाकिर् adj. sudhAkir sah
साधन n. sAdhana sah
साधारण्य n. sAdhAraNya sah
लोकचाक्षुस् n. lokacAkSus sah
व्यञ्जन n. vyaJjana sah
शकल n. zakala half
तन्तिपालक m. tantipAlaka Sahadeva
वार्षागिर m. vArSAgira sahadeva
सह्याद्रि m. sahyAdri sahya mountain
सह्यात्मजा f. sahyAtmajA sahya's daughter
आश्विनेय m. Azvineya name of sahAdeva
साहदेवक m. sAhadevaka worshipper of sahadeva
सह्यमहीभृत् m. sahyamahIbhRt sahya range of mountains
सह्यपर्वत m. sahyaparvata sahya range of mountains
सहस्वत् adj. sahasvat containing the word sahas
सहस्रवत् adj. sahasravat containing the word sahasra
सहोपमा f. sahopamA comparison by the word saha
माद्री f. mAdrI name of the wife of sahadeva
धर्मसहाय m. dharmasahAya companion in religious duties
साहचर adj. sAhacara belonging to the plant sahacara
सह्यवासिनी f. sahyavAsinI inhabiting the sahya mountains name of durgA
सहोक्ति f. sahokti comparison of many objects by using the word saha
सकलवेदोपनिषत्सारोपदेशसाहस्री f. sakalavedopaniSatsAropadezasAhasrI upadezasAhasrI on the essence of all the Vedas and upaniSads
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English