Sanskrit Dictionary for Spoken Sanskrit
Why ads on spokensanskrit.org?
Sanskrit Dictionary for Spoken SanskritPlease check the direction of search (SANSKRIT to ENGLISH or ENGLISH to SANSKRIT)

OR: Did you mean one of the following

Sanskrit words?sAbhAvya
साभाव्य
sAcivya
साचिव्य
sAhva
साह्व
sAhvaya
साह्वय
sAkSepa
साक्षेप
sAkSIbhU
साक्षीभू
sApAya
सापाय
sAsava
सासव
sAvayava
सावयव
sAvya
साव्य
sAzva
साश्व
sabhA
सभा
sabhava
सभव
sabhaya
सभय
sabheya
सभेय
sabhya
सभ्य
sabuva
सबुव
sabva
सब्व
sacAbhU
सचाभू
saciva
सचिव
sahAva
सहाव
sahAyIbhAva
सहायीभाव
sahAyIbhU
सहायीभू
sahabhAva
सहभाव
sahabhU
सहभू
sahagopa
सहगोप
sahaiva
सहैव
sahasphya
सहस्फ्य
sahavah
सहवह्
saikSava
सैक्षव
sajapa
सजप
sajIva
सजीव
sajjIbhU
सज्जीभू
sakacchapa
सकच्छप
sakhibhAva
सखिभाव
sakopa
सकोप
sakopam
सकोपम्
sap
सप्
sapa
सप
sapha
सफ
sasabhya
ससभ्य
sasaciva
ससचिव
sasyAvApa
सस्यावाप
sasyebhyaH
सस्येभ्यः
saubha
सौभ
saubheya
सौभेय
saupa
सौप
sauva
सौव
sava
सव
savahA
सवहा
savya
सव्य
savyabAhu
सव्यबाहु
sayava
सयव
sebhya
सेभ्य
segava
सेगव
sev
सेव्
sevA
सेवा
sevAM
सेवां
seva
सेव
sevi
सेवि
sevyA
सेव्या
sevya
सेव्य
sIpa
सीप
sIvya
सीव्य
siv
सिव्
siva
सिव
sobhaya
सोभय
sobhya
सोभ्य
sopAya
सोपाय
sopahava
सोपहव
sphAy
स्फाय्
sphavi
स्फवि
sphya
स्फ्य
sUcyAhva
सूच्याह्व
sUpAya
सूपाय
sUpa
सूप
sUpya
सूप्य
subAhu
सुबाहु
subahu
सुबहु
subh
सुभ्
subha
सुभ
subham
सुभम्
subhavya
सुभव्य
subhU
सुभू
sugava
सुगव
sugavya
सुगव्य
sugopA
सुगोपा
sugopya
सुगोप्य
suhava
सुहव
suhavya
सुहव्य
sujIva
सुजीव
sujihva
सुजिह्व
sukavi
सुकवि
sukhApa
सुखाप
sukhAvaha
सुखावह
sukhapeya
सुखपेय
sukhasevya
सुखसेव्य
sukhasvApa
सुखस्वाप
sukhavaha
सुखवह
English words?

sabha
safe
sap
sappy
saubha
sava
save
savvy
savya
sb
scab
scabby
scoff
scoop
scope
sepia
sepiae
sev
shabby
shape
shave
sheaf
sheep
sheppey
ship
shiva
shop
shove
show-off
sieve
sip
siva
skew-whiff
skip
soap
sob
sobha
sofa
soup
sphya
spy
sUpa
sub
sub-
successive
sup
supa
svAhA
sva
svaha
swab
swap
sweep
swipe
swoop