Why ads on spokensanskrit.org?
03.06.2020-22:00;18.206.187.81;3;samanakti;12;yes


समनक्ति verb samanakti { samaJj } compose
समनक्ति verb samanakti { samaJj } prepare
समनक्ति verb samanakti { samaJj } devour
समनक्ति verb samanakti { samaJj } smear over
समनक्ति verb samanakti { samaJj } adorn
समनक्ति verb samanakti { samaJj } fit or put together
समनक्ति verb samanakti { samaJj } unite
समनक्ति verb samanakti { samaJj } anoint
समनक्ति verb samanakti { samaJj } honour
समनक्ति verb samanakti { samaJj } worship
समनक्ति verb samanakti { samaJj } beautify
समनक्ति verb samanakti { samaJj } make ready