Why ads on spokensanskrit.org?


भवतः समयावकाशः अस्ति वा? sent. bhavataH samayAvakAzaH asti vA? Are you free?
इदानीं भवतः समयावकाशः अस्ति वा? sent. idAnIM bhavataH samayAvakAzaH asti vA? Are you free now?
सा सम्भाषणं कर्तुं मत्कृते समयावकाशं ददाति एव | sent. sA sambhASaNaM kartuM matkRte samayAvakAzaM na dadAti eva | She does not give time to talk at all.