HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
कम्पनं करोति verb kampanaM karoti { kR } shake
व्यवधूनोति verb 5, 6, vyavadhUnoti { vyava- dhU } shake off
परिधूनोति verb 5, 6, paridhUnoti { pari- dhU } shake off
निर्धूनोति verb 5, 6, nirdhUnoti { nis- dhU } shake off
अवधूनोति verb 5, 6, avadhUnoti { ava- dhU } shake off
अपहस्तयति verb denom apahastayati { apa- hastay } shake off
वृक्षः कम्पते sent. vRkSaH kampate The tree shakes
कम्पयति verb caus. kampayati cause something to shake
विकरोति verb vikaroti { vikR } shake
चलति verb calati { cal } shake
विभ्राम्यति verb vibhrAmyati { vibhram } shake
निर्मथति verb nirmathati { nirmath } shake
प्रकम्पते verb prakampate { prakamp } shake
मथायति verb mathAyati { mathAya } shake
निर्धूनुते verb nirdhUnute { nirdhU } shake
ग्लेपते verb glepate { glep } shake
क्ष्वेलति verb kSvelati { kSvel } shake
रेजते verb rejate { rej } shake
निर्मन्थति verb nirmanthati { nirmath } shake
एजति verb ejati { ej } shake
विकुरुते verb vikurute { vikR } shake
विचलति verb vicalati { vical } shake
घूर्णते verb ghUrNate { ghUrN } shake
ह्मलति verb hmalati { hmal } shake
निर्मथ्नाति verb nirmathnAti { nirmath } shake
लेलायते verb lelAyate { lelAya } shake
निर्धूनोति verb nirdhUnoti { nirdhU } shake
वेलति verb velati { vel } shake
खल्लते verb khallate { khall } shake
उदेजति verb udejati { udej } shake
प्रेङ्खते verb preGkhate { preGkh } shake
रेजति verb rejati { rej } shake
निर्मन्थते verb nirmanthate { nirmath } shake
स्फलति verb sphalati shake
धूनयति verb dhUnayati { dhUnaya } shake
घूर्णति verb ghUrNati { ghUrN } shake
गेपते verb gepate { gep } shake
केलति verb kelati { kel } shake
लेलायति verb lelAyati { lelAya } shake
उल्लसते verb ullasate { ullas } shake
खेलति verb khelati { khel } shake
प्रेङ्खति verb preGkhati { preGkh } shake
विघट्टयति verb vighaTTayati { vighaTT } shake
चञ्चति verb caJcati { caJc } shake
विभ्रमति verb vibhramati { vibhram } shake
कम्पते verb kampate { kamp } shake
निर्मथते verb nirmathate { nirmath } shake
क्ष्मायते verb kSmAyate { kSmAy } shake
उल्लसति verb ullasati { ullas } shake
विध्यति verb vidhyati { vyadh } shake
क्षोदति verb 1 kSodati { kSud } shake
तंसते verb 1 taMsate { taMs } shake
वेपते verb 1 vepate { vip } shake
वेपति verb 1 vepati { vip } shake
क्षोभते verb 1 kSobhate { kSubh } shake
माथति verb 1 mAthati { math } shake
क्षुभ्यति verb 1 kSubhyati { kSubh } shake
कम्पायते verb 1 kampAyate shake
घट्टयति / -ते verb 1 ghaTTayati / -te { ghaTT } shake
घट्टयति verb 10 ghaTTayati { ghaTT } shake
घट्टते verb 10 ghaTTate { ghaTT } shake
अभिधूनोति verb 5 abhidhUnoti { abhidhU } shake
धुनोति verb 5 Atm dhunoti { dhU } shake
धुनुते verb 5 Atm dhunute { dhU } shake
खेलयति verb caus. khelayati { khel } shake
लोलयति verb caus. lolayati { lul } shake
विपयति verb caus. vipayati { vip } shake
ह्वालयति verb caus. hvAlayati { hval } shake
चलयति verb caus. calayati { cal } shake
कम्पयति verb caus. kampayati { kamp } shake
उन्मथयति verb caus. unmathayati { unmath } shake
विचालयति verb caus. vicAlayati { vical } shake
प्रच्यावयति verb caus. pracyAvayati { pracyu } shake
सञ्चालयति verb caus. saJcAlayati { saMcal } shake
अवधावयति verb Caus. avadhAvayati { ava- dhU } shake
प्रकम्पयति verb caus. prakampayati { prakamp } shake
कम्पयते verb caus. kampayate { kamp } shake
चालयति verb caus. cAlayati { cal } shake
कोपयति verb caus. kopayati { kup } shake
एजयते verb caus. ejayate { ej } shake
प्रतिकम्पयति verb caus. pratikampayati { pratikamp } shake
च्यावयति verb caus. cyAvayati { cyu } shake
एजयति verb caus. ejayati { ej } shake
प्रवेपयति verb caus. pravepayati { pravep } shake
आस्फालयति verb caus. AsphAlayati { Asphal } shake
स्फोटयति verb caus. sphoTayati { sphuT } shake
वेपयति verb caus. vepayati { vip } shake
ह्वलयति verb caus. hvalayati { hval } shake
परिकम्पयति verb caus. parikampayati { parikamp } shake
प्रविचालयति verb caus. pravicAlayati { pravical } shake
आस्फोटयति verb caus. AsphoTayati { AsphuT } shake
रेजयति verb caus. rejayati { rej } shake
कम्पित adj. kampita shaken
प्रेङ्खित adj. preGkhita shaken
धुत adj. dhuta shaken
विक्षोभित adj. vikSobhita shaken
गाहित adj. gAhita shaken
प्रचलित adj. pracalita shaken
उन्मथित adj. unmathita shaken
आकम्पित adj. Akampita shaken
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English