HOME Devanagari and Sandhi Trainer FAQ Help About
Transliteration output: Direction of translation:
IAST (Diacritics)
HK (ASCII)

Sanskrit to English
English to Sanskrit
Automatic
show max.100 search results     show all
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
ह्रीति f. hrIti shame
ह्री f. hrI shame
सन्तान n. santAna shame
व्रीडावत् adj. vrIDAvat shameful
दर्पहर adj. darpahara shameful
निर्हीक adj. nirhIka shameless
निर्व्रीड adj. nirvrIDa shameless
निर्लज्ज adj. nirlajja shameless
लज्जाहीन adj. lajjAhIna shameless
अपत्रप adj. apatrapa shameless
व्रीडां करोति verb 8 vrIDAM karoti feel shame
निर्लज्जम् adverb nirlajjam shamelessly
लज्जाम् adverb lajjAm shamelessly
व्यानम्री करोति verb vyAnamrI karoti { vyAnamrIkR } put to shame
ह्रेपयति verb caus. hrepayati { hrI } put to shame
लज्जयति verb caus. lajjayati { lajj } put to shame
धिक् अस्तु sent. dhik astu Shame on you!
कियत् लज्जास्पदम् sent. kiyat lajjAspadam What a shame!
माम् धिक् अस्तु sent. mAm dhik astu Shame be upon me!
व्रीडा f. vrIDA shame
लज्या f. lajyA shame
रीज्या f. rIjyA shame
त्रपा f. trapA shame
हृणिया f. hRNiyA shame
व्रीडा f. vrIDA shame
हृणीया f. hRNIyA shame
नटान्तिका f. naTAntikA shame
ह्लीका f. hlIkA shame
व्यपत्रपा f. vyapatrapA shame
ह्रीति f. hrIti shame
लज्जा f. lajjA shame
ह्रीका f. hrIkA shame
असाधुना ind. asAdhunA shame [used as an interjection of disapproval]
व्रीड m. vrIDa shame
व्रीडन n. vrIDana shame
विलक्षत्व n. vilakSatva shame
लज्जायित n. lajjAyita shame
मालिन्य n. mAlinya shame
अवद्य n. avadya shame
व्रीडित n. vrIDita shame
सलज्जत्व n. salajjatva shame
त्रपित adj. trapita shamed
लज्जित adj. lajjita shamed
व्रीडित adj. vrIDita shamed
धिक् indecl. dhik Shame! [Used as an interjection of reproach]
लज्जालु adj. lajjAlu shameful
लज्जाकर adj. lajjAkara shameful
निर्दर adj. nirdara shameless
अह्री adj. ahrI shameless
हतत्रप adj. hatatrapa shameless
स्वल्पव्रीड adj. svalpavrIDa shameless
निस्त्रप adj. nistrapa shameless
त्रपाहीन adj. trapAhIna shameless
वियात adj. viyAta shameless
निर्घृण adj. nirghRNa shameless
त्यक्तलज्ज adj. tyaktalajja shameless
लज्जारहित adj. lajjArahita shameless
धृष्णु adj. dhRSNu shameless
वीतव्रीड adj. vItavrIDa shameless
निर्ह्री adj. nirhrI shameless
लज्जाशून्य adj. lajjAzUnya shameless
अनपत्रप adj. anapatrapa shameless
व्यपत्रप adj. vyapatrapa shameless
दृष्णु adj. dRSNu shameless
निर्ह्रीक adj. nirhrIka shameless
विलज्ज adj. vilajja shameless
निरपत्रप adj. nirapatrapa shameless
अलज्ज adj. alajja shameless
निर्वैलक्ष्य adj. nirvailakSya shameless
निर्व्यपत्रप adj. nirvyapatrapa shameless
वित्रप m. vitrapa shameless
प्रत्यादेश m. pratyAdeza shamer of
गतलज्ज m. gatalajja shameless
विलक्षत्व n. vilakSatva abashment [shame]
लज्जाकरम् ! sent. lajjAkaram ! Shameful!
सवैलक्ष्य adj. savailakSya with shame
जिह्रेति verb jihreti { hrI } feel shame
व्रीडते verb vrIDate { vrID } feel shame
ह्रीणमुख adj. hrINamukha shame-faced
ह्रीणमुख adj. hrINamukha shame-faced
ह्रीणमुख adj. hrINamukha shame-faced
असाधु ind. asAdhu bad! shame!
ह्रेपित adj. hrepita put to shame
व्यवहित adj. vyavahita put to shame
दरव्रीडा f. daravrIDA slight shame
क्षिपति verb 6 kSipati { kSip } put to shame
लज्जाकर adj. lajjAkara causing shame
सव्रीड adj. savrIDa feeling shame
ह्रीधारिन् adj. hrIdhArin feeling shame
लज्जापयितृ adj. lajjApayitR causing shame
लज्जारहित adj. lajjArahita void of shame
लज्जावह adj. lajjAvaha causing shame
अनपत्रपा f. anapatrapA shamelessness
अह्री f. ahrI shamelessness
वियातिमन् m. viyAtiman shamelessness
ह्रीनिरास m. hrInirAsa shamelessness
अशुभ n. azubha shameful deed
वैयात्य n. vaiyAtya shamelessness
ह्रीभय n. hrIbhaya fear of shame
आह्रीक्य n. AhrIkya shamelessness
Monier-Williams APTE Sanskr. Heritage Site Sandhi Engine Hindi-English