Why ads on spokensanskrit.org?


स्थौल्य n. sthaulya doltishness
स्थौल्य n. sthaulya thickness
स्थौल्य n. sthaulya excessive size or length
स्थौल्य n. sthaulya bigness
स्थौल्य n. sthaulya grossness
स्थौल्य n. sthaulya denseness
स्थौल्य n. sthaulya largeness
स्थौल्य n. sthaulya density of intellect
स्थौल्य n. sthaulya stoutness