Why ads on spokensanskrit.org?


त्र्युत्तरीभाव m. tryuttarIbhAva progression by 3