Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
उत्पत्ति f. utpatti genesis
उत्पत्ति f. utpatti arising
उत्पत्ति f. utpatti productiveness
उत्पत्ति f. utpatti birth
उत्पत्ति f. utpatti being mentioned or quoted
उत्पत्ति f. utpatti production
उत्पत्ति f. utpatti producing as an effect or result
उत्पत्ति f. utpatti origin
उत्पत्ति f. utpatti resurrection
उत्पत्ति f. utpatti giving rise to
उत्पत्ति f. utpatti production in general
उत्पत्ति f. utpatti generating as a consequence
उत्पत्ति f. utpatti profit
उत्पत्ति f. utpatti occurrence
उत्पत्तिमत् adj. utpattimat produced
उत्पत्तिमत् adj. utpattimat born
उत्पत्तिकाल m. utpattikAla time of birth or origin
उत्पत्तिक्रम m. utpattikrama successive stages of creation
उत्पत्तिवाक्य n. utpattivAkya authoritative sentence and
उत्पत्तिवाक्य n. utpattivAkya sentence quoted from the veda
उत्पत्तिशिष्ट adj. utpattiziSTa taught by a passage occurring in the veda
उत्पत्तिशिष्ट adj. utpattiziSTa taught authoritatively
उत्पत्तिधामन् n. utpattidhAman birth-place
उत्पत्तिकालीन adj. utpattikAlIna taking place at the time of birth
उत्पत्तिकेतन n. utpattiketana birth-place
उत्पत्तिस्थान n. utpattisthAna native place
उत्पत्तिप्रयोग m. utpattiprayoga meaning
उत्पत्तिप्रयोग m. utpattiprayoga production by the joint operation of cause and effect
उत्पत्तिप्रयोग m. utpattiprayoga purport
उत्पत्तिव्यञ्जक m. utpattivyaJjaka type of birth
उत्पत्तिकालावच्छिन्नत्व n. utpattikAlAvacchinnatva exact limitation of the time of origin