Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
वाहन n. vAhana conveyance [transport]
वाहन n. vAhana transport
वाहन n. vAhana transportation
वाहन n. vAhana carriage
रोगि-वाहन n. rogi-vAhana ambulance
आहत-वाहन n. Ahata-vAhana ambulance [transport vehicle]
छादित वाहन n. chAdita vAhana covered wagon [Rly.]
तत् कस्य वाहनम्? sent. tat kasya vAhanam? Whose vehicle is that?
तत् वाहनं कस्य ? sent. tat vAhanaM kasya ? Whose car is that?
वाहनम् प्रविशतु ! sent. vAhanam pravizatu ! enter the car !
धारण तथा वहन n. dhAraNa tathA vahana wearing and carrying
मम नूतनं वाहनम् sent. mama nUtanaM vAhanam my new vehicle
तव नूतनं वाहनम् sent. tava nUtanaM vAhanam your new vehicle
तत् वाहनं मदीयम् sent. tat vAhanaM na madIyam That is not my vehicle.
इदं मम नूतनं वाहनम् sent. idaM mama nUtanaM vAhanam This my new vehicle.
किम् इदं तव नूतनं वाहनम्? sent. kim idaM tava nUtanaM vAhanam? Is this your new vehicle?
वृष्टिः भवति | कृपया मितवेगेन वाहनं चालयतु, वस्ते | sent. vRSTiH bhavati | kRpayA mitavegena vAhanaM cAlayatu, vaste | It is raining. Please drive the vehicle in moderate speed, dear.
वाहन adj. vAhana bearing
वहन adj. vahana conveying
वाहन adj. vAhana conveying
वाहन adj. vAhana bringing
वाहन adj. vAhana drawing
वहन adj. vahana bearing
वाहन adj. vAhana carrying
वाहना f. vAhanA army
वाहन n. vAhana act of making effort
वहन n. vahana ship
वाहन n. vAhana driving
वाहन n. vAhana guiding
वाहन n. vAhana beast for riding
वाहन n. vAhana chariot
वाहन n. vAhana any animal
वहन n. vahana square chariot with a pole
वहन n. vahana carrying
वाहन n. vAhana elephant
वहन n. vahana boat
वाहन n. vAhana horse
वाहन n. vAhana any vehicle or conveyance or draught-animal
वहन n. vahana undermost part of a column
वाहन n. vAhana endeavouring
वाहन n. vAhana act of carrying
वहन n. vahana bringing
वहन n. vahana act of bearing
वाहन n. vAhana oar or sail
वहन n. vahana vessel
वाहन n. vAhana exertion
वाहन n. vAhana means of carrying
वाहन n. vAhana act of drawing
वाहन n. vAhana riding
वाहन n. vAhana wagon
वहन n. vahana flowing
वाहन n. vAhana vehicle
वाहनानि n. pl. vAhanAni vehicles
वाहनप m. vAhanapa groom
वाहनप m. vAhanapa keeper of animals used in riding or draught
वाहनत्व n. vAhanatva condition
वाहनकार m. vAhanakAra carriage-maker
वाहनकार m. vAhanakAra wagon-maker
वाहनकार m. vAhanakAra wheelwright
वहनभङ्ग m. vahanabhaGga shipwreck
वाहनश्रेष्ठ m. vAhanazreSTha horse
वाहनश्रेष्ठ m. vAhanazreSTha best of draught-animals
वाहनकारशाला f. vAhanakArazAlA wheelwright's workshop
वाहन-व्यवहार m. vAhana-vyavahAra transport