Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
वायुवेगमापी f. vAyuvegamApI anemometer
वायुवेगमापक n. vAyuvegamApaka barometer
वायुवेगमापकयन्त्र n. vAyuvegamApakayantra anemometer
वायुवेग adj. vAyuvega having the velocity of wind
वायुवेग adj. vAyuvega fleet as the wind
वायुवेग m. vAyuvega velocity of the wind
वायुवेग m. vAyuvega air speed
वायुवेग m. vAyuvega gust of wind
वायुवेगक adj. vAyuvegaka swift as the wind
वायुवेगसम adj. vAyuvegasama equal to the velocity of wind
वायुवेगसम adj. vAyuvegasama swift as the wind