Why ads on spokensanskrit.org?


वैयात्य n. vaiyAtya immodesty
वैयात्य n. vaiyAtya shamelessness
वैयात्य n. vaiyAtya impudence
वैयात्य n. vaiyAtya rudeness
वैयात्य n. vaiyAtya boldness