Why ads on spokensanskrit.org?
3


वेदान्तज्ञ m. vedAntajJa knower of the vedAnta