Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
विलिखन n. vilikhana scratching
विलिखन n. vilikhana act of scraping
विलिखति verb vilikhati { vilikh } make a furrow or mark
विलिखति verb vilikhati { vilikh } reach to
विलिखति verb vilikhati { vilikh } paint
विलिखति verb vilikhati { vilikh } touch
विलिखति verb vilikhati { vilikh } tear up i.e. stir up
विलिखति verb vilikhati { vilikh } tear up
विलिखति verb vilikhati { vilikh } wound i.e. vex
विलिखति verb vilikhati { vi- likh } write
विलिखति verb vilikhati { vilikh } lacerate
विलिखति verb vilikhati { vilikh } offend
विलिखति verb vilikhati { vilikh } rub against
विलिखति verb 6 vilikhati { vi- likh } implant
विलिखति verb 6 vilikhati { vi- likh } delineate
विलिखति verb 6 vilikhati { vi- likh } scratch
विलिखति verb 6 vilikhati { vi- likh } scrape
विलिखति verb 6 vilikhati { vi- likh } scratch in or on
विलिखति verb 6 vilikhati { vi- likh } make a mark
विलिखित adj. vilikhita scarified
विलिखित adj. vilikhita scraped
विलिखित adj. vilikhita scratched
विलेखयति verb caus. vilekhayati { vilikh } cause to scratch or write
विलिखापयति verb caus. vilikhApayati { vi- likh } cause to scratch
विलिखापयति verb caus. vilikhApayati { vilikh } cause to scratch or write