Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
व्यवच्छेदक m. vyavacchedaka dissector
व्यवच्छेदक adj. vyavacchedaka excluding
व्यवच्छेदक adj. vyavacchedaka discriminating
व्यवच्छेदक adj. vyavacchedaka distinguishing