Why ads on spokensanskrit.org?


व्यवधूनोति verb 5, 6, vyavadhUnoti { vyava- dhU } shake off
व्यवधूनोति verb vyavadhUnoti { vyavadhU } shake about
व्यवधूनोति verb vyavadhUnoti { vyavadhU } treat roughly or rudely
व्यवधूनोति verb vyavadhUnoti { vyavadhU } reject
व्यवधूनोति verb vyavadhUnoti { vyavadhU } ward off
व्यवधूनोति verb vyavadhUnoti { vyavadhU } remove
व्यवधूनोति verb vyavadhUnoti { vyavadhU } repel