Why ads on spokensanskrit.org?


व्यवधूनुते verb vyavadhUnute { vyavadhU } shake off
व्यवधूनुते verb vyavadhUnute { vyavadhU } reject
व्यवधूनुते verb vyavadhUnute { vyavadhU } treat roughly or rudely
व्यवधूनुते verb vyavadhUnute { vyavadhU } remove
व्यवधूनुते verb vyavadhUnute { vyavadhU } ward off
व्यवधूनुते verb vyavadhUnute { vyavadhU } repel
व्यवधूनुते verb vyavadhUnute { vyavadhU } shake about