Why ads on spokensanskrit.org?


युवश adj. yuvaza youthful
युवश adj. yuvaza juvenile
युवश adj. yuvaza young
युवश m. yuvaza youth