Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
जीतधर m. jItadhara zANDilya
शाण्डिल्यगोत्र n. zANDilyagotra family of zANDilya
शाण्डिल्यविद्या f. zANDilyavidyA doctrine of zANDilya
शाण्डिल्यस्मृति f. zANDilyasmRti law-book of zANDilya
शाण्डिल्यसूत्र n. zANDilyasUtra aphorisms of zANDilya