Why ads on spokensanskrit.org?
Some recent entries:
Sanskrit Grammar Transliteration English
विशब्दयति verb denom. vizabdayati { vi- zabday } name
अभिशब्दयति verb denom. abhizabdayati { abhi- zabday } name
शब्दायते verb zabdAyate { zabdAya } make a sound
शब्दायते verb zabdAyate { zabdAya } yell
शब्दायते verb zabdAyate { zabdAya } bray
शब्दायते verb zabdAyate { zabdAya } cry
शब्दयति verb zabdayati { zabd } invoke
शब्दयति verb zabdayati { zabd } make any noise or sound
शब्दयति verb zabdayati { zabd } address
शब्दयति verb zabdayati { zabd } call
शब्दयति verb zabdayati { zabd } cry aloud
शब्दयोनि m. zabdayoni root
शब्दयोनि m. zabdayoni source or origin of a word
शब्दयोनि m. zabdayoni radical word
शब्दाययति verb caus. zabdAyayati { zabdAya } cause a sound to be made by
शब्दाययति verb caus. zabdAyayati { zabdAya } cause anyone to
शब्दाययति verb caus. zabdAyayati { zabdAya } cry by
शब्दयति / -ते verb zabdayati / -te { zabd } bray
शब्दयति / -ते verb zabdayati / -te { zabd } yell
शब्दयति / -ते verb zabdayati / -te { zabd } cry
शब्दयति / -ते verb zabdayati / -te { zabd } speak